Ochrana soukromí

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je Syntex Bratislava s.r.o. 35774673 se sídlem Železničná 23, 821 07 Bratislava(dále jen "správce")
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Železničná 23, 821 07 Bratislava
  e-mail: info@syntex.sk
  telefon: +421245525471
 3. Osobní údaj je jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na základě jednoho či více zvláštních faktorů, fyziologických, genetických, psychických, ekonomických, kulturních nebo sociálních
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal v důsledku vyřízení vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. ZÁKONNÝ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Zákonným základem pro zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nedojde k objednání zboží nebo služeb.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při zadávání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany správce plnit.
 3. Ze strany správce nedochází/nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování jste udělili výslovný souhlas.

 

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ:

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a pro uplatnění nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však po dobu 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.

 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE):

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • osoby, které se podílejí na dodávkách zboží/služeb/platbách podle smlouvy
  • poskytování služeb provozu e-shopu a dalších služeb v souvislosti s provozem e-shopu
  • poskytování marketingových služeb
 2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

 

VI. VAŠE PRÁVA:

 1. Podle podmínek GDPR máte:
  • právo na přístup k vašim osobním údajům podle článku 15 GDPR,
  • právo na opravu vašich osobních údajů podle článku 16 GDPR nebo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku III těchto podmínek.
 2. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k písemnému zabezpečení úložišť dat a osobních údajů.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ OPATŘENÍ:

 1. Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím políčka souhlasu v online objednávkovém formuláři. Zaškrtnutím políčka souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách a zašle vám novou verzi zásad ochrany osobních údajů na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 25.05.2018.