19. 07. 2020

Files

Obsah certifikátů BDM

09. 04. 2020

COVID-19

VZHLEDEM K RIZIKU ŠÍŘENÍ VIRU CORONA JSME OMEZILI MOŽNOST OSOBNÍHO KONTAKTU, A TEDY I MOŽNOST OSOBNÍHO ODBĚRU ZBOŽÍ V NAŠEM OBCHODĚ.

!!! MOŽNOST DOBÍRKY JE MOŽNÁ POUZE PŘI PLATBĚ KURÝROVI KARTOU !!!

JSME VŠAK STÁLE K DISPOZICI VE VŠEDNÍ DNY (9:00 - 17:00) NA ZNÁMÝCH KONTAKTECH:

info@syntex.sk / 02 4552 5471

01. 01. 2019

Prodejna Praha

Prodejnu najdete na adrese Michelská 291/21, Praha 4, vjezd z parkoviště z ulice Ohradní.
Možnost parkovat přímo před prodejnou.
Otevírací doba je v pracovní dny od 9.00-12.30, 13.30-17.00.

01. 01. 2019

Vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

V souladu s ustanovením § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb, přičemž je nutné ve výše uvedené lhůtě zaslat prodávajícímu dopis o odstoupení od smlouvy.

Pokyny k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem pro odstoupení od smlouvy naleznete zde

.

Odstoupení od smlouvy a zboží zašlete na adresu
Syntex Bratislava s.r.o
Železničná 23
82107 Bratislava

Zboží by měl kupující vrátit spotřebiteli do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to kompletní, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně původního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží obdržel. V případě odstoupení od smlouvy, kdy je předmětem koupě zařízení s palivovou nádrží, musí být nádrž v okamžiku předání kupujícím prázdná. V případě, že vrácené zboží je nekompletní nebo poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s § 10 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů).

Pokud se jedná o spotřební zboží, lze od smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v původním neporušeném obalu.

Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

S výjimkou případů, kdy je odstoupení výslovně dohodnuto, nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit:

 1. poskytování služby, pokud bylo poskytování služby zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy, jakmile byla služba plně poskytnuta, a pokud byla služba plně poskytnuta,
 2. prodej zboží nebo poskytování služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. prodej zboží vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 4. prodej zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo rychlé zkáze,
 5. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 6. prodej zboží, které může být po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 7. prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, jejichž dodávka se může uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejichž cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit,
 8. provedení neodkladných oprav nebo údržby, o které spotřebitel prodávajícího výslovně požádal; to neplatí pro smlouvy o poskytování služeb a smlouvy o prodeji zboží jiného než náhradních dílů nezbytných pro provedení oprav nebo údržby, pokud jsou uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 9. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 10. prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném, a prodej knih, které nejsou dodávány v ochranném obalu,
 11. poskytování ubytovacích služeb pro jiné účely než ubytování, přeprava zboží, pronájem automobilů, poskytování stravovacích služeb nebo poskytování služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, v rámci kterých se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednaném čase nebo ve sjednané lhůtě,
 12. o poskytování elektronického obsahu jiného než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování elektronického obsahu zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy ve výše uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s průvodním dopisem, ve kterém bude uveden důvod odstoupení od kupní smlouvy, pokud existuje (není podmínkou), číslo dokladu o koupi a číslo uvedeného bankovního účtu, případně bude uvedeno, zda bude částka vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána na další nákup.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou.

Kupující bere na vědomí, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena za podmínky, že v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy darovací smlouva zaniká a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i související poskytnuté dárky. V případě, že nebudou vráceny, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nedochází k zániku kupní smlouvy a smlouvy se v tomto ohledu posuzují samostatně.

Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky pro vrácení zboží, má kupující nárok na vrácení částek zaplacených v souvislosti s vráceným zbožím, které bude kupujícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud není uvedeno číslo účtu, je částka automaticky připravena k čerpání ve stejné lhůtě prostřednictvím dalšího nákupu nebo k inkasu v hotovosti po předložení původního dobropisu, který je zákazníkovi zaslán bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je podnikatelem

V případě, že je kupujícím podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto alternativní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ztrátě záruky a skutečné ceně vráceného zboží. Stav zboží posuzuje prodávající. V případě, že se nedohodnou podmínky přijatelné pro obě strany, bude zboží vráceno na náklady prodávajícího. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu veškeré dodatečně vzniklé náklady.

Při vystavování dobropisu může být od kupujícího (spotřebitele i podnikatele) požadováno předložení průkazu totožnosti, aby byla chráněna jeho vlastnická práva. Odesláním OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle bodu II. (ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb., o ochraně osobních údajů).

V zájmu ochrany práv kupujícího, pokud je kupující právnickou osobou a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo v prodejně, bude příslušná částka vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za danou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.