Privacy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI AVYX OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Právní předpisy. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

1.2. Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy a v souvislosti s uzavřenými smlouvami. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi námi a Vámi a za účelem uzavření těchto smluv. Za tímto účelem používáme osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení objednávek a reklamací. V rámci těchto činností mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny dalším subjektům (zejména našim dodavatelům podílejícím se na plnění smlouvy a provozovatelům platebních systémů). Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje také při vedení uživatelských účtů v našem internetovém obchodě, a to po celou dobu trvání uživatelského účtu.

1.3. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu, pokud jste toto zasílání neodmítli.

1.4. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí lhůty a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí lhůty. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání těchto řízení a po zbývající část promlčecí doby po jejím uplynutí.

1.5. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě Vašeho souhlasu uděleného na dobu neurčitou zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem:

1.5.1. zasílání personalizovaných nabídek zboží a služeb a nabídek jiných subjektů a jejich zobrazování na webových stránkách.

1.6. Zpracování osobních údajů za účelem plnění našich zákonných povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely a na základě plnění našich právních povinností spojených zejména s vedením účetnictví a poskytováním informací orgánům veřejné moci.

1.7. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme, jsou následující:

1.7.1. jméno a příjmení,

1.7.2. datum narození,

1.7.3. adresa,

1.7.4. e-mailová adresa,

1.7.5. telefonní číslo,

1.7.6. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

1.7.7. IP adresa,

1.7.8. údaje o vzájemné komunikaci,

1.7.9. údaje o objednávkách a transakcích.

1.8. Používání souborů cookie. Při používání našeho internetového obchodu mohou být ve vašem zařízení uloženy soubory cookie. Jejich používání můžete kdykoli odmítnout příslušným nastavením svého zařízení.

1.9. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, pokud se nejedná o zpracování za účelem plnění našich závazků vyplývajících ze smluv, za účelem plnění našich právních povinností nebo za jiným účelem vyplývajícím z našich oprávněných zájmů.

1.10. Doba uložení. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů. Po ukončení účelu zpracování osobní údaje neprodleně zlikvidujeme.

1.11. Osoby podílející se na zpracování. Všechny uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že určujeme výše definované účely, pro které osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů využíváme také služeb dalších zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů. Těmito zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií a podpory, provozovatelé marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů.

1.12. Práva subjektu osobních údajů. V souvislosti s vašimi osobními údaji máte také právo na:

1.12.1. požadovat opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění bez zbytečného odkladu,

1.12.2. požadovat potvrzení, zda dochází ke zpracování, a pokud ano, informace o tomto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, jakož i kopii zpracovávaných údajů (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k úhradě nezbytných nákladů),

1.12.3. v některých případech máte právo na výmaz svých osobních údajů. Vaše osobní údaje vymažeme bez zbytečného odkladu, pokud je již nebudeme potřebovat pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo pokud uplatníte své právo vznést námitku proti zpracování a my zjistíme, že již nemáme žádné oprávněné zájmy, které by toto zpracování ospravedlňovaly, nebo prokážeme, že zpracování osobních údajů z naší strany bylo ukončeno.